— SINCE 2014 —

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN 

Art. 1
De e-commerce webshop www.tante-nonkel.be, een kleine onderneming met maatschappelijke zetel in de Kollebloemstraat 1 - 8790 Waregem, ondernemingsnummer 2.225.269.476, BTW BE0542.894.647, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Tante & Nonkel. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

AANGEBODEN PRODUCTEN
Art. 2
Tante & Nonkel biedt uitsluitend tweedehands producten aan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De items worden aangeboden in goeie staat of in nieuwstaat (oude winkelstock), tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld. 

BESTELLING
Art. 3
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

VERZENDINGSKOSTEN
> zie verzendingen

RETOURRECHT
Art. 5
De klant heeft het recht om de aangekochte goederen terug te sturen binnen een termijn van 2 weken te beginnen vanaf datum van bestelling. De goederen worden onmiddellijk terugbetaald, de verzendingskost is in dit geval op rekening van de klant.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt elektronisch via PayPal, via overschrijving, via Bancontact of bij afhaling. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Dee bestelde producten worden ten vroegste verstuurd na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt zo snel mogelijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop